Tutoring – dobre relacje we wrocławskich szkołach

Nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących we wrocławskich placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych zapraszamy do udziału w projekcie „Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowane we wrocławskich placówkach oświatowych – Tutoring – sposób na zdrowe i dobre relacje w szkole”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków gminy Wrocław udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach rekrutacji wybierzemy około 36 nauczycieli, z którymi zrealizujemy projekt.

Co proponujemy uczestnikom?

 

1. Szkolenie wstępne on-line dla wszystkich zainteresowanych turoringiem środa 12 kwietnia 12:00-14:00 – wymagana rejestracja.

Wszystkim wrocławskim nauczycielom zainteresowanym tutoringiem, proponujemy udział w dwugodzinnym spotkaniu szkoleniowym on-line. Wprowadzi ono w podstawowe zagadnienia związane z tutoringiem (definicje, genezę, skuteczność). Będzie można zapoznać się z informacjami jak rozpocząć prace tutorską, jakie korzyści przynosi tutoring, w jaki sposób dostosować tutoring do wieku rozwojowego podopiecznych, z jakich narzędzi korzysta.

Spotkanie odbędzie się on-line 12 kwietnia 2023 w godzinach 12:00 – 14:00 – konieczna jest uprzednia rejestracja poprzez formularz on-line i z uwagi na ograniczoną ilość miejsc otrzymanie potwierdzenia od organizatora.

2. Wizyta studyjna w ALA – Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36 – 17 kwietnia 9:00 – 12:00 – wymagana rejestracja (uwaga! ilość miejsc ograniczona).

Propozycja skierowana dla wszystkich osób zainteresowanych tutoringiem. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznym aspektem wdrożenia tutoringu na przykładzie szkół ALA. Spotkają się z tutorami i podopiecznymi, zobaczą w jaki sposób tutoring jest wdrażany i funkcjonuje w tej placówce. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz on-line.

 

3. Kurs Tutorski I Stopnia – obowiązuje rekrutacja poprzez formularz on-line.

Podstawowym elementem projektu jest Kurs Tutorski I stopnia, który zapewnia uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora w szkole na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wprowadzają uczestników w metodę pracy tutorskiej, przygotowując do tworzenia klimatu opartego na relacjach budowanych w oparciu o założenia pedagogiki dialogu.

Nauczyciele uzyskują znajomość specyficznego postępowania pedagogicznego, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron. Kurs przewiduje znaczną ilość treningów umiejętności praktycznych i komunikacyjnych.

Kurs zorganizowany jest według następującej struktury:

1. Indywidualne spotkanie zdalne, w formie superwizji – wywiadu badającego oczekiwania i potrzeby każdego uczestnika kursu (ok 60 minut dla każdego uczestnika),

2. Cykl 8 szkoleń (każde po 8 godziny szkoleniowych) realizujących 64-godzinny program:

 • Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
 • Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia,
 • Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania,
 • Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji,
 • Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,
 • Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,
 • Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
 • Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

Wymagana jest 100% frekwencja na szkoleniach. Ewentualne nieobecności wymagają uzupełnienia poprzez udział w innej grupie szkoleniowej.

Szkolenia odbywają się stacjonarnie w Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim „ALA” – przy ul Robotniczej 36/38, 53-606 we Wrocław W trosce o wysoki poziom szkolenia ilość uczestników nie może przekroczyć 18 osób. W ramach projektu zorganizowane będą 2 grupy szkoleniowe, łącznie około 36 osób.

Instytut nie organizuje, ani nie finansuje poczęstunku podczas szkoleń.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego wystawione w wersji elektronicznej – warunkiem jest pełna realizacja kursu,
 • Certyfikat Tutora I stopnia po realizacji 20 godzin tutoriali z minimum 3 podopiecznymi (dokument w wersji elektronicznej) – Uczestnicy kursu w ramach projektu zobowiązują się do objęcia opieką tutorską nad minimum 3 podopiecznymi w zakresie minimum 20 godzin łącznie

3. Zdalne superwizje indywidualne i grupowe

W ramach projektu przewidzieliśmy organizację 2 zdalnych superwizji grupowych, każda po ok 3 godziny i około godzinną superwizję indywidualną dla każdego uczestnika kursu przeprowadzoną telefonicznie lub zdalnie  Celem superwizji tutorskiej jest wymiana doświadczeń, poszukiwanie sposobów rozwiązywania najczęściej pojawiających się trudności i problemów, a także doskonalenie swoich kompetencji tutorskich.

 

Superwizje są przeznaczone również dla innych już działających wrocławskich tutorów szkolnych.

 

Rekrutacja i zgłoszenia

Osoby zainteresowane projektem (szkolenie on-line, wizyta studyjna, rekrutacja na kurs tutorski) muszą się uprzednio zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/PDLwnYxcquhtenja7 . Przygotowaliśmy jeden formularz do rejestracji na wszystkie te trzy  wydarzenia:

 • Rekrutacja do projektu – kurs tutorski I stopnia
 • Udział w szkoleniu on-line
 • Udział w wizycie studyjnej (ilość miejsc ograniczona).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na wizycie studyjnej zgłoszenie w formularzu nie gwarantuje udziału w tym działaniu.

Uczestnicy wizyty studyjnej mogą wziąć w niej udział na podsatwie potwierdzonego zaproszenia, które otrzymają emailem. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy rekrutacji na kurs tutorski powinni się uprzednio zapoznać z harmonogramem szkoleń I regulaminem rekrutacji do projektu znajdującym się pod tym linkiem.

Harmonogram

 

Działanie Termin Uwagi
Konferencja szkoleniowa online 12 kwietnia 2023 – 12:00 – 14:00 Zgłoszenia do 11 kwietnia przez formularz online. Zainteresowanym osobom spełniającym kryteria formalne zostanie przesłany link do spotkania.
Wizyta studyjna w ALA – Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, 17 kwietnia 9:00 – 12:00 Wrocław ul. Robotnicza 36. Zgłoszenia w terminie do 12 kwietnia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie zaproszenia. Zgłoszenia poprzez formularz online.
Rekrutacja do grupy szkoleniowej nr. 1 Do 14 kwietnia 2023 Możliwość skrócenia z uwagi na duże zainteresowanie.
Rekrutacja do grupy szkoleniowej nr. 2 Do 5 maja 2023 Możliwość skrócenia z uwagi na duże zainteresowanie.
Terminy Kursu Tutorskiego I Stopnia grupa 1

22-23 kwietnia 2023,

20-21 maja 2023,

9-10 września 2023,

14-15 października 2023

Miejsce: ALA – Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Wrocław ul. Robotnicza 36. Przewidywane godziny 9-16, możliwość drobnych korekt o których uczestnicy zostaną poinformowani.
Terminy Kursu Tutorskiego I Stopnia grupa 2

13-14 maja 2023,

3-4 czerwca 2023,

16-17 września 2023,

21-22 października 2023

Miejsce: ALA – Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Wrocław ul. Robotnicza 36. Przewidywane godziny 9-16, możliwość drobnych korekt o których uczestnicy zostaną poinformowani.
Superwizje indywidualne i grupowe Październik-listopad 2023 Dokładny termin zostanie ogłoszony w późniejszym czasie. Możliwość udziału osób spoza projektu (np. uczestników projektu z roku 2022).
Objęcie opieką tutorską podopiecznych Wrzesień-grudzień 2023

 

 

Kontakt:

Tel 602 248 001, biuro@instytuttutoringuszkolnego.pl