Tutorska Akademia Przywództwa Szkolnego

Akademia służy wsparciem dyrektorom i dyrektorkom placówek oświatowych, osobom aspirującym do tej roli, a także osobom reprezentującym organy prowadzące szkoły.

Elastyczna struktura procesu pozwala zaadaptować go do potrzeb i specyfiki każdego z uczestników.

Zapewniamy pomoc ze strony tutora, szkolenia dobrane do indywidualnych potrzeb, wymianę doświadczeń z innymi praktykami np. podczas superwizji.

Akademia podnosi poczucie sprawstwa i autonomii uczestników.

Koncepcja merytoryczna Akademii

Celem Akademii jest rozwój kompetencji liderskich uczestników i uczestniczek w oparciu o ich własne zasoby, osobistą wiedzę i doświadczenia z wykorzystaniem procesu tutoringu, jako narzędzia zarządzania i wsparcia rozwoju szkoły, jej środowiska i otoczenia.

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 • indywidualnej pracy rozwojowej uczestników,
 • problematyki integracji społeczności szkolnej, współpracy ze środowiskiem i otoczeniem,
 • implementacji zmian,
 • tworzenia lokalnych grup wsparcia oraz opieki wytchnieniowej,
 • wdrażania skutecznych modeli zarządzania.

Efekty rozwojowe, uczestnicy:

 • rozpoznają własne zasoby i kompetencje oraz sposób ich wykorzystywania w doskonaleniu umiejętności przywódczych,
 • określą ramy dysponowania swoimi rezerwami emocjonalnymi i psychicznymi w kontakcie z wyzwaniami obarczonymi stresem,
 • przeanalizują swój styl przywództwa i jego wpływ rozwojowy na siebie i innych,
 • dokonają analizy zjawisk wspierających i hamujących rozwój placówki jako systemu,
 • rozwiną narzędzia tutorskie w pracy dyrektora i nauczyciela,
 • zaproponują zmiany na rzecz rozwoju placówki i jej indywidualnego, nowoczesnego charakteru, stosując odpowiadający placówce model strategii rozwojowej,
 • poznają zastosowania nowoczesnych koncepcji rozwoju edukacji XXI w. szczególnie podejścia skoncentrowanego na pedagogice dialogu – pedagogice egzystencjalno-personalistycznej.

Program Akademii

Realizacja programu przebiega w 4 obszarach – współzależnych, przenikających się merytorycznie i czasowo, poprzedzonych procesem rekrutacyjnym, który opiera się o analizę lokalnych potrzeb i potencjałów środowiska i otoczenia szkoły lub placówki.

W ramach rekrutacji odbędą się rozmowy zdalne kandydatów i kandydatek z przedstawicielami Instytutu.

Link do arkusza zgłoszeniowego: https://forms.gle/hXUf4TEb7yuyjm5L9

Zobacz program Akademii z harmonogramem (PDF)

Obszar I: Praca w modelu tutoringu.

Każdy z uczestników i uczestniczek wybierze z listy Instytutu tutora i rozpocznie z nim pracę indywidualną (cykl 8 tutoriali), która przebiegać będzie poprzez: działania adaptacyjne, budowanie relacji, rozpoznawanie i wykorzystywanie osobistych zasobów, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, formułowanie indywidualnego planu edukacyjnego, powiązanego z ofertą Instytutu „szytą na miarę”, rozpoczęcie zadań – wyzwań na rzecz rozwoju zawodowego, wspierających placówkę uczestnika. Wykorzystane zostaną liczne narzędzia tutorskie np. esej, indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, strategiczna ścieżka dla rozwoju placówki.

Obszar II: Uczestnictwo w szkoleniach rekomendowanych i szkoleniach fakultatywnych „szytych na miarę”.

Szkolenia rekomendowane

 • Wyzwania dla współczesnych liderów oświatowych.
 • Tutoring nowy styl i narzędzie zarządzania. Zastosowania i efekty, systemowe rezultaty tutoringu.
 • Tutoring narzędziem rozwoju placówki edukacyjnej.

Szkolenia fakultatywne (przykładowe)

 • Lider – przywódca czy dowódca? Różne style zarządzania zespołami, przywództwo sytuacyjne.
 • Zarządzanie zmianą w zespołach, przywództwo sytuacyjne, opór.
 • Angażowanie i wspieranie zespołu, szkoła organizacją uczącą się.
 • Warsztat wytchnieniowy pt. Racja czy relacja

Obszar III: Praca w superwizji

Celem superwizji tutorskiej jest zwiększenie możliwości zawodowych dyrektorki/dyrektora szkoły, a w szczególności:

 • pogłębianie świadomości siebie oraz rozwiązanie własnych trudności emocjonalnych,
 • poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach,
 • uzyskiwanie wsparcia w grupie o podobnym profilu zawodowym.

Przewidziane są 4 superwizje grupowe.

Obszar IV: Inspiracje i działania na rzecz budowania wspólnot oraz grup wytchnieniowych

W programie przewidziane są 3 spotkania z innowatorami, działaczami oświatowymi i influenserami. Formuła spotkań zostanie wybrana w oparciu o potrzeby uczestników (będą to np. world cafee, open space, debata oksfordzka).

Ww. działania zrealizowane zostaną w trybie zdalnym. Jedynie inauguracja i zakończenie odbędzą się w trybie spotkania stacjonarnego, jeżeli pozwolą na to przepisy i sytuacja epidemiologiczna.

Organizator Akademii zastrzega sobie prawo do zmiany jakościowej programu, przy zachowaniu struktury i ilości godzin przewidzianych w programie.

Realizacja programu Akademii objęta zostanie monitoringiem i ewaluacją skuteczności.

 

Realizatorzy:

 

Zdzisław Hofman (członek Rady Programowej)

Nauczyciel, biolog, całe życie zawodowe związany z edukacją.

Współtwórca i wieloletni prezes Stowarzyszenia KLANZA, tutor od 2005 roku, związany ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, wolontariusz, trener rekomendowany przez PTP (rekomendacja nr I 144), socjoterapeuta, trener i superwizor w projekcie Wychować Człowieka Mądrego, trener biznesu, od wielu lat wykładowca w Studium Arteterapii.

Współpracownik Uniwersytetu SWPS i SGH.

Mariusz Budzyński (dyrektor merytoryczny Instytutu, członek Rady Programowej)

Kończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1990 r. podjął pracę w Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wrocławiu.

W Liceum ASSA był inicjatorem i współautorem realizowanego w latach 1992 – 1994 Zintegrowanego Programu Humanistyczno-Artystycznego. Jest autorem opartej na założeniach chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej metody dydaktyczno-wychowawczej szkół eksperymentalnych „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie; współzałożycielem i twórcą koncepcji szkoły artystycznej II stopnia – Autorskiego Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej „Abrys”; współzałożycielem Towarzystwa Edukacji Otwartej; współzałożycielem i autorem programu edukacyjnego „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wrocławiu; autorem programu kursu pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2004-2011). Jest twórcą koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego; inicjatorem i opiekunem merytorycznym w programie wdrażania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wrocławskich gimnazjach publicznych.

Jest współautorem książki „Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej”. Tutor w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Elżbieta Nerwińska (członek Rady Programowej)

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada doświadczenie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga szkolnego i socjoterapeuty. Od lat związana z systemem doskonalenia nauczycieli: jako dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (obecnie ORE), dwukrotnie pełniła funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od 2010 roku prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Pozytywnej Edukacji ( www.pozytywnaedukacja.pl).

Od 2008 roku współpracuje z Towarzystwem Edukacji Otwartej i aktywnie wspiera wprowadzanie do szkół metody tutoringu.

Joanna Kwiatkowska (członek Rady Programowej)

Psycholog i terapeuta pedagogiczny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim – wydziału Psychologii (specjalizacja psychologia wychowawcza) oraz wydziału Pedagogiki (specjalizacja Pedagogika Wczesnoszkolna i Reedukacja). Jest certyfikowaną tutorką II stopnia.

Obecnie pracuje jako psycholog i tutor w liceum ogólnokształcącym oraz dyrektor dydaktyczny w przedszkolu prywatnym. Jest właścicielem firmy Predicto, w ramach której prowadzi szkolenia i warsztaty głównie z zakresu tutoringu, zaburzeń ze spektrum Autyzmu, dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Logo Instytutu Tutoringu Szkolnego

Doświadczenie Instytutu

 • realizator procesu wspierania 76 dyrektorów i dyrektorek w projekcie pt. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. (2016-2018).
 • realizator procesu wsparcia w projekcie dla Fundacji Edukacyjnej ODiTK pt. „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” (RPO Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałania 3.2.1.) (2018)
 • realizator wspierania wdrożenia tutoringu szkolnego w 150 placówkach (źródło: sprawozdania roczne 2014-2021)
uczestnicy kursu tutorskiej akademi przywództwa szkolengo

Pierwszy krok

Pierwszy krok w stronę udziału w Akademii to zgłoszenie się do rekrutacji. Link do arkusza zgłoszeniowego to https://forms.gle/hXUf4TEb7yuyjm5L9.

Po jej skutecznym przejściu podpisana zostaje umowa pomiędzy uczestnikiem/uczestniczką, a Instytutem na udział w Akademii.
Udział w rekrutacji jest bezpłatny.

Uczestnik/uczestniczka nie ponosi żadnych kosztów jeżeli nie zostanie zakwalifikowany.

Harmonogram rekrutacji:

 • Zgłaszanie aplikacji i wybór kandydatów – do 10 stycznia 2023
 • Rozmowy rekrutacyjne (zdalne) – 12-17 stycznia 2023
 • Ogłoszenie listy uczestników (www.instytuttutoringuszkolnego.pl) – 18 stycznia 2023

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu