Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży

 

W wyniku I i II tury rekrutacji wyłoniliśmy chętne szkoły z województwa opolskiego, które zostały przyjęte do projektu.

Na terenie tych szkół rozpoczynają się działania przewidziane w projekcie. W pierwszej kolejności ustalamy w tych szkołach taki harmonogram kursu tutoringu szkolnego, który współgrałby z rytmem pracy danej szkoły oraz który uwzględniałby tak angażujące procesy jak egzamin maturalny i egzaminy zawodowe. Mamy w tym obszarze pewną elastyczność – przewidzianą zapisami w projekcie.
(O kolejnych etapach wdrożenia tutoringu szkolnego w szkołach w projekcie informować będziemy na naszym Facebooku.)

Tymczasem ogłaszamy III turę rekrutacji, gdyż są jeszcze wolne miejsca dla szkół, które nieodpłatnie chcą wprowadzić u siebie tutoring szkolny.

 

Więcej o tutoringu w wywiadzie opowie Mariusz Budzyński:
https://www.youtube.com/watch?v=Enf55twgeAs&t=59s

Projekt na rzecz szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego objęty Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia.

Realizator projektu: Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący dla Instytutu Tutoringu Szkolnego).

 

Projekt sfinansowany z zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Województwa Opolskiego, w związku z tym

dla uczestników projektu udział jest bezpłatny. 

Projekt pt. „Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży” to szerokie wdrożenie programu rekomendowanego pt. „Tutoring szkolny – program pedagogiki dialogu” (https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/tutoring-szkolny-program-pedagogiki-dialogu,46%22 ), który wpisuje się w profilaktykę uniwersalną, czyli udziela wspiercia młodzieży zanim pojawi się zachowanie ryzykowne. Wsparcie kierowane jest do wszystkich osób, by je wzmocnić i uodpornić.

Projekt adresowany jest do szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
 • trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • dwuletnią branżową szkołę II stopnia oraz
 • szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.”. Ten typ szkoły – szkoła policealna – zostaje wykluczony z projektu.

 

Rekrutacja do projektu ma wyłonić minimum 10 szkół ponadpodstawowych, gotowych do wdrożenia tutoringu szkolnego i przygotowanych na 2-letnie zaangażowanie w projekt.

 

Szkoleniami i superwizjami wzmocnić mamy 180 nauczycieli, którym przekażemy kompetencje, którym będziemy towarzyszyć i wspierać na pierwszym etapie praktyki, kompetencje te pozostaną trwale w tych zespołach, by wspierać kolejne roczniki uczniów i uczennic.

Celem projektu jest wdrożenie tutoringu szkolnego w szkołach.

Wdrożenie tutoringu zwiększa skuteczność edukacji poprzez:

 • wzrost u uczniów wiary we własne możliwości,
 • doświadczanie przez nich sprawstwa i odpowiedzialności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

 

W ramach projektu kompleksowo przygotowujemy nauczycieli do pełnienia roli tutora. Na początku zapraszamy do rozwinięcia swojego warsztatu pedagogicznego podczas szkoleń, które tworzą spójną całość merytoryczną – Kurs Tutoringu Szkolnego I stopnia. A następnie towarzyszymy i wspieramy nauczycieli podczas ich praktyki wychowawczej i dydaktycznej – w ramach Opieki Wdrożenia.

Program kursu tutoringu szkolnego I stopnia:

 1. Wprowadzenie w tutoring i pedagogikę dialogu.
 2. Trening umiejętności budowania dobrych relacji w środowisku szkolnym, w tym relacji z rodzicami.
 3. Refleksja nad mocnymi stronami ucznia oraz tutora i trening umiejętności wykorzystania zasobów w pracy tutorskiej.
 4. Rozwój umiejętności precyzyjnego wyznaczania celów rozwojowych oraz budowania planów i programów ich osiągania.
 5. Poznanie zasad towarzyszenia uczniowi w procesie tutoringu oraz monitorowania realizacji zadań i realizacji ścieżek rozwoju.
 6. Trening umiejętności udzielania informacji zwrotnej i autorefleksji w procesie tutoringu. Poznanie zasad ewaluacji pracy ucznia i ewaluacji pracy tutora.
 7. Trening kreatywności tutora i wdrożenie do wspierania kreatywności u wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii twórczości.
 8. Wprowadzenie w zagadnienia etyki w pracy tutora, trening umiejętności odwoływania się do wartości jako wyznaczników i narzędzi w pracy tutora.

Opieka Wdrożenia obejmuje 6 spotkań z opiekunem w każdej ze szkół.

Każda wizyta ma określoną strukturę:

 • spotkania konsultacyjnego z dyrektorem szkoły,
 • superwizji indywidualnej dla tutorów,
 • superwizji grupowej dla tutorów.

Celem tego typu superwizji jest wymiana doświadczeń, poszukiwanie sposobów rozwiązywania najczęściej pojawiających się trudności i problemów, a także doskonalenie swoich kompetencji tutorskich.

Wsparcie edukacyjne otrzymają również rodzice uczniów objętych projektem.

Trenerzy i opiekunowie wdrożenia
Szkolenia prowadza trenerzy z Akredytacją Instytutu Tutoringu Szkolnego w zakresie ww programu, m.in.:

 • Joanna Kwiatkowska
 • Zdzisław Hofman
 • Dorota Cichecka
 • Beata Pawłowicz
 • Piotr Nita
 • Henryk Cichecki
 • Edyta Cieślar

W III turze rekrutacji do projektu rozpatrujemy różną ilość nauczycieli z jednej szkoły uczestniczących w projekcie – optymalnie poszukujemy szkół, które zgłoszą 18-20 nauczycieli, ale bierzemy też pod uwagę zgłoszenia 9 nauczycieli lub 6.

W formularzu zgłoszeniowym pytamy m.in. o to w jakich terminach dana szkoła preferuje, by rozpoczęły się szkolenia w ramach kursu tutoringu szkolnego. Kursy w projekcie zaplanowane są na okres od marca do końca października.

Zainteresowane udziałem w projekcie szkoły zachęcamy do zapoznania się dokumentami rekrutacyjnymi lub kontaktu bezpośredniego z biurem Instytutu: tel. 602 248 001 (chętnie odpowiemy na wszystkie pytania).

Regulamin Rekrutacji do projektu pt.: Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży

Mapa drogowa wdrożenia – projekt pt.: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

Umowa ze szkołą – beneficjentem – projekt pt.: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

Formularz rekrutacyjny do III tury projektu:
https://forms.gle/F7dH4eGvanMT5NhNA

Rekrutacja w III turze trwa do 6 marca 2023

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu