Tutoring szkolny wpisuje się w profilaktykę hejtu

Instytut Tutoringu Szkolnego Towarzystwa Edukacji Otwartej od lat promuje wdrażanie w szkołach wszystkich typów oraz w placówkach wychowawczych i socjoterapeutycznych tutoringu szkolnego jako metody zindywidualizowanej i spersonalizowanej pracy z każdym uczniem. Niewątpliwym walorem tej pracy jest jej wychowawczy i profilaktyczny wymiar, ponieważ tutoring, odwołując się do pedagogiki dialogu sprawia, że zasadniczej poprawie ulegają relacje pomiędzy podmiotami tworzącymi społeczność szkolną, a co się z tym wiąże także klimat, atmosfera i kultura społeczna placówki. Ma to swoje źródło w uznaniu, że dobre relacje pomiędzy ludźmi kształtują się dzięki wzajemnemu poszanowaniu godności, szacunku dla drugiego człowieka, uważności na jego potrzeby psychospołeczne oraz respektowaniu różnorodności wynikającej z indywidualnych zdolności, predyspozycji, talentów i zainteresowań każdego człowieka. Przyjęcie w pracy z uczniem tak określonej perspektywy powoduje między innymi, że tutoring staje się zarówno dla uczniów, ich rodziców, jak i nauczycieli oraz kadry kierowniczej skutecznym sposobem przeciwdziałania podejmowaniu przez uczniów ryzykownych zachowań. Pokazanie każdemu uczniowi pozytywnej alternatywy w ocenie własnych możliwości i skoncentrowaniu się na rozwoju swoich mocnych stron może skutecznie przyczynić się do odwrócenia jego uwagi od społecznie niepożądanych zjawisk i podejmowania prób inicjacyjnych.

W pełni potwierdzają to wyniki badań ewaluacyjnych, które zostały przeprowadzone przez niezależny zespół pracowników naukowych kilku polskich uczelni wyższych w ramach oceny efektów wdrożenia tutoringu szkolnego w niemal 80 szkołach i placówkach wychowawczych i socjoterapeutycznych w Polsce w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Wychować człowieka mądrego, który był realizowany przez nas w latach 2016 – 2018. Opinie uczniów, nauczycieli, rodziców a także dyrektorów o oddziaływaniu tutoringu na szereg obszarów pracy szkoły, wyrażone w ramach ewaluacji, są w zdecydowanej większości pozytywne i wskazują nie tylko na chęć, ale na konieczność kontynuacji podjętych w ramach projektu działań. Szczególnego znaczenia nabiera to także w kontekście ostatniego, dramatycznego w swej wymowie zdarzenia, które miało miejsce w Gdańsku. Tragiczna śmierć prezydenta tego miasta w szczególnych okolicznościach jego udziału w charytatywnym, niosącym pomoc chorym dzieciom, wydarzeniu, w chwilę po jego osobistym apelu o dobro dla drugiego człowieka, wstrząsnęła opinią społeczną w całym kraju.

W związku z tym w ogromnej liczbie szkół przeprowadzone zostały (lub są planowane) zajęcia z zakresu przeciwdziałania rosnącej fali nienawiści w życiu społecznym. Jako ITS chcemy i możemy wpisać się w ten niezwykle ważki nurt działań profilaktycznych proponując jednak ich długofalową i sprawdzoną, bo wynikającą z naszych wieloletnich doświadczeń, perspektywę – wdrożenie tutoringu szkolnego w zainteresowanych placówkach; wdrożenie tutoringu szkolnego wg. programu, który od lat jest przez nas praktykowany i modyfikowany, i który przyczynił się do końcowego sukcesu projektu Wychować Człowieka Mądrego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą