Poszukujemy szkół i Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu

Zespół Instytut Tutoringu Szkolnego pracuje właśnie nad projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.
Instytucją Pośredniczącą jest w tym konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt polegać będzie na prowadzeniu działań z zakresu szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Jednym z wymogów udziału organizacji w projekcie jest przedstawienie karty zgłoszeniowej samorządu do udziału w takim projekcie. Taka karta stanowi także zobowiązanie dla organizacji, że w przypadku otrzymania dofinansowania na prowadzenie szkoleń, że takie szkolenia się odbędą. Projekt, nad którym pracujemy, obejmuje innowacyjne podejście do szkoleń, szkolenia oparte będą o metody edukacji zdalnej (e-learningu) w towarzystwie dedykowanego opiekuna (tutora), co pozwoli na wyeliminowanie czynnika ryzyka związanego z niepewną sytuacją epidemiczną, jak również pozwoli na realizację programu w dogodnym czasie i miejscu, przy zachowaniu ram czasowych. Potencjalne szkolenia rozpoczną się w styczniu 2021r.

W związku z powyższym – zapraszamy szkoły (publiczne i społeczne) oraz samorządy do udziału w tym przedsięwzięciu. Instytut wraz ze swoim organem prowadzącym (Towarzystwem Edukacji Otwartej) posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru edukacji alternatywnej, zindywidualizowanego podejścia do ucznia i systemowego wdrażania form wsparcia (tutoringu) w szkołach. Do naszej inicjatywy włączyło się już kilka samorządów oraz szkół; prowadzimy liczne rozmowy i jesteśmy nimi zainspirowani. Zapraszamy.

Zainteresowanych prosimy o pilny kontakt. Karty zgłoszenia zbieramy do 8 lipca 2020.