Poszukiwany partner do projektu

Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący Instytut Tutoringu Szkolnego) ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.
Instytucją Pośredniczącą jest w tym konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt polegać będzie na prowadzeniu działań z zakresu szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Stroną umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. W związku z tym prosimy zainteresowane podmioty o zapoznanie się z kryteriami, które dostępne są w pkt „3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie” na stronie 22 Regulaminu Konkursu.

Podczas dokonywania wyboru partnera Towarzystwo Edukacji Otwartej w szczególności uwzględniać będzie:

  • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
  • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
  • doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie podpisanego skanu formularza zgłoszenia na adres Biura TEO. Formularz jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia .

Nabór kończy się w dniu 9 lipca 2020 o godzinie 12:00. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie naszego Instytutu.

Ogłoszenie jest zgodne z art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)